Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2023.07.25.

Adatkezelő: Sandor Vagi Einzelunternehmen
Nyilvántartási szám:  35948803
Adószám: 38567/1524
Közösségi adószám: ATU79760279
Székhely: 7503 Großpetersdorf, Raiffeisenplatz 1, Tür 3 – Austria
E-mail: hello@onlineuzletepites.hu
Tel.szám: +36 20 393 8041
Honlapok: onlineuzletepites.hu

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelési tájékoztató célja:

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elsődleges célja, hogy az Adatkezelő tájékoztatást adjon a vele kapcsolatba kerülő, illetve a szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek személyes részére, adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről és szabályokról.

Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Adatkezelő különösen figyelemmel volt az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

2. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

A személyes adatkezelések során előforduló definíciókat a GDPR határozta meg. Adatkezelő az átláthatóság és az egyértelműség kedvéért a legfontosabb fogalmakat jelen pontban a GDPR-ból átemelve rögzíti.  

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „különleges adat”: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. Ezen adatok kezelése főszabály szerint tilos. 
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5.  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7.  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. “egészségügyi dokumentáció”: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától;
 9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 11. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

3. ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adat kizárólag meghatározott célból és jogalapból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az Adatkezelők adatkezelése pontos és naprakész. Az Adatkezelők minden észszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.
 • Az Adatkezelők a személyes adatokat olyan formában tárolják, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az Adatkezelő felelős a fentebb leírt alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. ADATKEZELÉSI MŰVELETEK

4.1. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

4.1.1. Kapcsolatfelvétel e-mailen és online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

Az adatkezelés célja: 

Az Érintett megkeresése alapján az érintettel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás illetve tájékoztatás az egyes szolgáltatásokról. Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az érintett megkereséséhez, tájékoztatásához kapcsolódóan használja. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az érintett a megkeresés és az abban foglalt adatok megküldésével ad meg Adatkezelő részére a megkeresés megválaszolásához és az abban foglaltak elintézéséhez szükséges körben (pl. tájékoztatás nyújtása). 

A hozzájárulást az érintett a kérdéses adatok önkéntes megadásával és/vagy űrlap esetén annak kitöltésével és a jelölőkör kipipálásával adja meg.

Kezelt személyes adatok köre:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartási tevékenység keretében addig tart:

 • amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja,
 • de legfeljebb az adatok megadásától számított egy évig.

4.1.2. Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

Az adatkezelés célja: 

Az érintett az Adatkezelővel telefonon is érintkezésbe léphet. Ebben az esetben az adatkezelő megismeri a hívó fél vezeték- és keresztnevét és a telefonszámát is. Az adatkezelés célja az érintett megkeresése alapján az érintettel való kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás.

Telefonon történő kapcsolatfelvétel útján az adatkezelő szóban tájékoztatja az érintettet a jelen tájékoztató elérhetőségéről, illetve felhívja a hívó fél figyelmét arra, hogy személyes adatait csak abban az esetben kezelheti, ha a hívó fél írásban visszaigazolja, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és elfogadta.

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kerül sor, amelyet az érintett a megkeresés és az abban foglalt adatok megküldésével ad meg Adatkezelő részére a megkeresés megválaszolásához és az abban foglaltak elintézéséhez szükséges körben.

A hozzájárulást az érintett a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • telefonszám

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartási tevékenység keretében addig tart:

 • amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja,
 • de legfeljebb az adatok megadásától számított egy évig.

4.2.  Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja: 

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások megrendelésére, továbbá ingyenes verzió használatának igényléséhez is.

Adatkezelés jogalapja:

Az ingyenes verzió igénylése esetén- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása;

A megrendelt szolgáltatás vonatkozásában- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont- szerződés teljesítése;

Kezelt személyes adatok köre:

 • Név (vezeték,- és keresztnév);
 • E-mail cím;

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok tárolása elektronikusan történik.

Adatkezelő a személyes adatokat a Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli, majd a teljesítését követően ezen adatokat a nyilvántartásából törli.

Az ingyenes verzió esetén az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően haladéktalanul törlésre kerülnek az adatok.

4.3. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése 

Az adatkezelés célja: 

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy az érintett a megrendelési (és számlázási) felületen a szükséges adatait megadja (amelyek a megrendelést követően, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges belépési adatai lesznek).

Adatkezelés jogalapja:

A megrendelt szolgáltatás vonatkozásában- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont- szerződés teljesítése;

Kezelt személyes adatok köre:

 • Felhasználónév, amely azonos az Érintett által a megrendelés során megadott e-mail címével;
 • Jelszó (ez automatikusan generált, azonban a felhasználónak lehetősége van annak megváltoztatására).

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok tárolása elektronikusan történik.

Adatkezelő a személyes adatokat a Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli, majd a teljesítését követően ezen adatokat a nyilvántartásából törli.

Felhasználó bármikor kérheti, hogy felhasználói fiókját, valamint az abban tárolt személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. (Ez esetben Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott szolgáltatást a továbbiakban nem tudja igénybe venni).

4.4. Műszaki segítségnyújtás 

Az adatkezelés célja: 

Az érintett által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódóan műszaki segítségnyújtás.

Adatkezelő egy ún. hibajegy rendszert működtet, melyen keresztül az előfizetők informatikai jellegű hibákat tudnak írásban jelezni.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont- szerződés teljesítése

Kezelt személyes adatok köre:

 • Név (vezeték,- és keresztnév);
 • E-mail cím;
 • opcionálisan telefonszám;

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok tárolása elektronikusan történik.

Adatkezelő a személyes adatokat a Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli, majd a teljesítését követően ezen adatokat a nyilvántartásából törli.

4.5. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások teljesítése, ellenértékének beszedése, számla kiállítása.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja 

A számlázáshoz jogszabály által előírt adattartalom hiányában a számlázási kötelezettség és így a kezelés sem teljesíthető. 

Kezelt személyes adatok köre:

 • név;
 • ország/régió;
 • lakcím (irányítószámmal);
 • cím;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok megőrzésének a határideje a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 év.

 4.6.  Hírlevél küldése, direktmarketing

Az Adatkezelő részéről kettő fajta hírlevél kerülhet kiküldésre:

 1. Ún. technikai hírlevél- amely az előfizetéshez kapcsolódó automata értesítő és tájékoztató levél. Ilyen levelet kizárólag az Adatkezelőnél előfizetéssel rendelkező személyek- előzetes és kifejezett hozzájárulásuk birtokában- részére kerülhetnek kiküldésre.
 2. Ún. promóciós hírlevél- amely olyan tájékoztató levél, amely Ajánlatkérő szolgáltatásainak népszerűsítésére, ismertségének növelésére irányul. Ezen fajta hírlevélre mind az Ajánlatkérőnél előfizetéssel rendelkező, mind az Ajánaltkérő által nyújtott ingyenes szolgáltatást (demó) igénybe vevő Érintett feliratkozhat. (Azonban a demót használni kívánó Érintettek esetében a feliratkozás előfeltétele az ingyenes szolgáltatás igénybevételének.)


A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az Érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklám ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről az üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le.

 Az adatkezelés célja:

A technikai hírlevél vonatkozásában az adatkezelés célja az előfizetők tájékoztatása az aktuális, szolgáltatással/működéssel kapcsolatos információkról.

A promóciót, reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek küldésének célja az Érintettnek tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, szolgáltatásokról, kedvezményekről.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján- az érintett önkéntes hozzájárulása

Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet az érintett a jelölőkör kipipálásával ad meg.

Kezelt személyes adatok:

 • Név
 • Email cím,

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a hírlevél alján található leiratkozásra kattintással tehet meg, de legfeljebb a feliratkozástól számított egy évig.

(Az Ajánalatkérő által nyújtott ingyenes szolgáltatást igénybe vevő Érintett leiratkozása esetén, a demóhoz való hozzáférése is megszűnik.)

Tárolás módja: elektronikus.

5. ADATFELDOLGOZÁS

Tárhely szolgáltató: MikroVPS Kft.
Bankkártyás fizetés: WooPayments (Stripe)
A tárhely szolgáltató adatai
Neve: MikroVPS Kft.
Címe: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Adószám: 25189861-2-43
EU adószám: HU25189861

A szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
e-mail: support@mikrovps.hu
telefon: +36 94 200 210

Internetes elérhetősége: https://mikrovps.hu
Adatkezelési tájékoztató: https://www.mikrovps.net/hu/about-us/privacy-policy

Bankkártyás fizetés
WooPayments (Stripe)
https://stripe.com/

Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása -Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.

Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása –adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.

Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Cookie-k (sütik) kezelése

WooCommerce

Funkcionális

Usage

We use WooCommerce for webshop menedzsment. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Funkcionális

Név
Lejárat
Munkamenet
Function
Tárolja a termékeket a kosárban

Wistia

Statisztika

Usage

We use Wistia for videó megjelenítése. Read more

Sharing data

For more information, please read the Wistia Privacy Statement.

Statisztika

Név
Lejárat
Állandó
Function
Tárolja, ha a felhasználó látott beágyazott tartalmat

Purpose pending investigation

Név
wistia
Lejárat
Function

Kadence Blocks

Funkcionális

Usage

We use Kadence Blocks for weboldal design. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Funkcionális

Név
Lejárat
Állandó
Function
Reszponzív weboldalt biztosít

Wordfence

Funkcionális

Usage

We use Wordfence for weboldal biztonság. Read more

Sharing data

For more information, please read the Wordfence Privacy Statement.

Funkcionális

Név
Lejárat
Munkamenet
Function
Biztosítja a megbízható webes forgalom azonosítását

WordPress

Funkcionális

Usage

We use WordPress for weboldalfejlesztés. Read more

Sharing data

This data is not shared with third parties.

Funkcionális

Név
Lejárat
Állandó
Function
Tárolja a felhasználói beállításokat
Név
Lejárat
Munkamenet
Function
Tárolja a böngésző adatait

Miscellaneous

Purpose pending investigation

Usage

Sharing data

Sharing of data is pending investigation

Purpose pending investigation

Név
fluentcrm-funnel_per_page
Lejárat
Function
Név
eos_dp_orientation
Lejárat
Function
Név
fluentcrm-_tags_per_page
Lejárat
Function
Név
kadenceSettingsPanel
Lejárat
Function
Név
log-settings
Lejárat
Function
Név
Lejárat
Function
Név
cookielawinfo-checkbox-functional
Lejárat
Function
Név
cookielawinfo-checkbox-performance
Lejárat
Function
Név
cookielawinfo-checkbox-advertisement
Lejárat
Function
Név
cookielawinfo-checkbox-others
Lejárat
Function
Név
viewed_cookie_policy
Lejárat
Function
Név
_tt_enable_cookie
Lejárat
Function
Név
_ttp
Lejárat
Function
Név
SL_C_23361dd035530_SID
Lejárat
Function
Név
__ssid
Lejárat
Function
Név
__stripe_mid
Lejárat
Function
Név
cmplz_saved_services
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_policy_id
Lejárat
365 days
Function
Név
zh_notification_hide_duration
Lejárat
Function
Név
cmplz_consented_services
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_marketing
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_statistics
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_preferences
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_functional
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_banner-status
Lejárat
365 days
Function
Név
tk_or
Lejárat
Function
Név
cmplz_id
Lejárat
365 days
Function
Név
tk_lr
Lejárat
Function
Név
_ga
Lejárat
Function
Név
_ga_Y89M523F43
Lejárat
Function
Név
wcpay_currency
Lejárat
Function
Név
woocommerce_items_in_cart
Lejárat
Function
Név
woocommerce_cart_hash
Lejárat
Function
Név
sbjs_migrations
Lejárat
Function
Név
sbjs_current_add
Lejárat
Function
Név
sbjs_first_add
Lejárat
Function
Név
sbjs_current
Lejárat
Function
Név
sbjs_first
Lejárat
Function
Név
sbjs_udata
Lejárat
Function
Név
tk_r3d
Lejárat
Function
Név
tk_ai
Lejárat
Function
Név
wp-settings-1
Lejárat
Function
Név
wp-settings-time-1
Lejárat
Function
Név
cmplz_saved_categories
Lejárat
365 days
Function
Név
__stripe_sid
Lejárat
Function
Név
tk_qs
Lejárat
Function
Név
sbjs_session
Lejárat
Function
Név
roundcube_cookies
Lejárat
Function
Név
cf_clearance
Lejárat
Function
Név
wordpress_logged_in_3efe49391656037fa3d914c58dd32fe6
Lejárat
Function
Név
wordpress_3efe49391656037fa3d914c58dd32fe6_xframe
Lejárat
Function
Név
wfwaf-authcookie-5d03b3cc4b5b5563dafadcc66a0dc7de
Lejárat
Function
Név
wp_woocommerce_session_3efe49391656037fa3d914c58dd32fe6
Lejárat
Function
Név
cmplz_cookie_data
Lejárat
365 days
Function
Név
cmplz_user_data
Lejárat
365 days
Function

6. ÉRINTETT JOGAI

  Az érintett jogai: az érintett 

a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.
g) gyakorolhatja a jogorvoslathoz való jogát. 

Az érintett jelen tájékoztató végén meghatározottak szerint panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

7.  AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGAI

Adatkezelő biztosítja, hogy az alábbiak szerint érvényesüljenek az érintettek jogai.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az érintett számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az alábbi módok bármelyikén és a jelen tájékoztatóban foglalt elérhetőségeken keresztül előterjessze: (i) postai úton, (ii) e-mail útján, (iii) telefonon.

 • Telefon: 0620-393-8041
 • Email: hello@onlineuzletepites.hu
 • Levelezési cím: 3360 Heves, Damjanich utca 19.

Adatkezelő az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatja erről az érintettet. A kérelem megtagadásáról Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja az érintettet a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az érintett ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, kivéve ha az érintett másként kéri. Az érintett kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha az érintett személyazonosságát igazolta. Adatkezelő az érintett postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel.

Adatkezelő az érintettek – alább részletezett – kérelmeinek teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha az érintettől megalapozatlan, túlzó, azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos ésszerű költségtérítést állapítson meg vagy mérlegelési jogkörében megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést megfelelő indokolás mellett

●  Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Adatkezelő az érintett kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon, világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

– arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
– az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
– az érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
– a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
– az adatkezelés időtartamáról;
– azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja;
– az érintett jogairól;
– az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

●  Helyesbítéshez való jog

Adatkezelő az érintett kérésére helyesbíti az érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

●  Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Adatkezelő az érintett kérésére, az érintett  rendelkezésére bocsátja az érintettre vonatkozó, az érintett által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

 • Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a NAIH-nál (cím:H- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9..; honlap: www.naih.hu; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36-1/391-1400), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Adatkezelő megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő foglalkoztatottjai, partnerei, így az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Amennyiben az Adatkezelő az általa továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményező eseményt, cselekményt észlel (a továbbiakban összefoglalóan: adatvédelmi incidens) köteles a GDPR 33-34. cikke alapján eljárni, az adatvédelmi incidenst bejelenteni a illetékes és hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóság (a továbbiakban: NAIH) felé, illetve tájékoztatni a érintettet vagy érintetteket az adatvédelmi incidensről, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Az a személy, aki az Adatkezelő által továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatokra vonatkozóan a fentiek szerint megvalósuló adatvédelmi incidenst észlel, az alábbi elérhetőségeken jelezheti azt az Adatkezelőnek:

Telefonon: +36 20 393 8041

Email útján: hello@onlineuzletepites.hu

A bejelentést tevő személynek az adatvédelmi incidens tárgyának megjelölése mellett a következőket kell megadnia:

 • bejelentő neve;
 • bejelentő elérhetőségei: telefonszám és/vagy e-mail cím, 
 • az incidens a szoftvert érinti, ha igen, akkor melyik részét vagy melyik szolgáltatását.  

Az Adatkezelő legkésőbb 1 munkanapon belül, amennyiben súlyosnak ítéli meg az incidenst haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést és – amennyiben szükséges – a bejelentőtől további adatokat kér be. Az incidens bejelentésétől számított 72 órán belül az Adatkezelő adatszolgáltatást nyújt a NAIH felé.

Az adatszolgáltatásnak a következőket kell tartalmaznia:

 • adatvédelmi incidens jellege, beleértve az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 
 • további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; 
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Amennyiben az adatvédelmi incidens további kivizsgálást igényel, úgy Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megfelelő szakemberek bevonásával a vizsgálat alatt felmérjék az adatvédelmi incidens valós és lehetséges hatásait. Erről a felkért szakemberek jelentést készítenek. A jelentésnek tartalmaznia kell javaslatot az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges biztonsági intézkedésekről.

Az intézkedések megtételéről az Adatkezelő dönt. 

Adatkezelő, amennyiben úgy látja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Adatkezelő a tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét a következőket kiemelve: 

 • a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 Adatkezelő nem tájékoztatja az érintetteket, ha: 

 • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, azaz az érintettek olyan számosan vannak, hogy az Adatkezelő csak aránytalanul nagy ráfordítással tudná a fentiek szerint tájékoztatni őket. Az Adatkezelő ebben az esetben intézkedik a megfelelő információk nyilvánosságra hozataláról.

10. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartásba rögzíteni kell: 

 • az érintett személyes adatok körét, 
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
 • az adatvédelmi incidens időpontját,
 • az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedéseket, 
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

11. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kapcsolatban a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén kereshető az Adatkezelő.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: H- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –a felperes, azaz az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.